Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ALPHENSE STERREN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op het afnemen van lessen, verzorgd door Alphense Sterren – onderdeel van Ainitcool, geregistreerd onder KVK-nummer 28108380.

 

Artikel 1 Introductie les/ proefles

Bij interesse in een cursus is het altijd mogelijk om een kostenloze proefles te boeken zonder verplichting. Indien de cursus wordt geboekt, geldt met terugwerkende kracht dat de proefles als les 1 wordt aangemerkt. Deze wordt bij de eerst verzonden factuur verrekend.

 

Artikel 2 Inschrijving en lesovereenkomst

Voor deelnemers jonger dan 18 jaar zijn de ouders of verantwoordelijke opvoeders aansprakelijk voor verplichtingen die voortvloeien uit de les-overeenkomst zoals betaling van het lesgeld. Een ondertekend inschrijfformulier geldt als een bindende les-overeenkomst.

  1. Inschrijving musicalcursus

Bij inschrijving voor een musicalcursus van Alphense Sterren geldt dat er vooraf voor de gehele cursus moet worden betaald. Deze cursus omvat ca. 30 lessen en een eindvoorstelling.

  1. Inschrijving muzieklessen

Bij inschrijving van een muziekcursus bij Alphense Sterren, geldt een minimumafname van 10 lessen.

Deze worden voor aanvang van de cursus gefactureerd, of voorafgaand aan de laatste les van de betreffende cursusperiode.

 

Artikel 3 Beëindiging les-overeenkomst

  1. Musicallessen

De musicalcursussen van Alphense Sterren kunnen slechts in z’n geheel worden geboekt. Bij voortijdige beëindiging van de les-overeenkomst, wordt geen  lesgeld geretourneerd.

  1. Muzieklessen

Zoals in artikel 2 is beschreven geldt dat de muzieklessen in blokken van 10 lessen worden afgenomen. Indien binnen 8 dagen na de 10eles niet wordt opgezegd, wordt automatisch de verbintenis met 10 lessen verlengd.

In z’n algemeen geldt dat Alphense Sterren zich het recht voorbehoud om bij misdraging dan wel ongepast/intimiderend gedrag van de cursist of ouder/verzorger de cursist uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.

 

Artikel 4 Betaling lesgelden

De deelnemer, of ouder/verzorger van de deelnemer, is verplicht het vastgestelde lesgeld binnen 8 dagen na facturering te voldoen. De factuur voor de afgenomen lessen wordt per e-mail door Alphense Sterren verstuurd.

Het lestarief wordt voorafgaande aan ieder lesseizoen opnieuw door Alphense Sterren vastgesteld. Indien hierin een wijziging plaatsvindt, zal deze voor aanvang van het nieuwe lesseizoen per e-mail worden medegedeeld. Betalingen dienen via een bankoverschrijving te gebeuren. Contante betalingen aan docenten worden niet geaccepteerd.

 

Artikel 5 Betalingsachterstand

Bij achterstand van betaling van het lesgeld wordt een betalingsherinnering gestuurd. Voor een tweede betalingsherinnering wordt € 15,- administratiekosten gerekend. Als vervolgens binnen 10 dagen na de dagtekening van de tweede betalingsherinnering nog steeds het lesgeld niet is voldaan, dan vervallen vanaf die datum alle aanspraken op lessen. Men blijft echter aansprakelijk voor de kosten van de lessen die zijn geboekt. Bij het niet voldoen hiervan ziet Alphense Sterren zich genoodzaakt een incassobureau in te schakelen, waarvoor de kosten volledig voor rekening van de deelnemer of ouder/verzorger van de leerling komen.

 

Artikel 6 Lesseizoen

Een volledig lesseizoen loopt van het begin van het schooljaar tot het eind van het schooljaar. De lessen vinden wekelijks plaats, met uitzondering van de schoolvakanties of (nationale) feestdagen. Lesdagen die binnen de schoolvakanties vallen tellen niet mee voor de cursusduur. Lessen die op feestdagen vallen tellen wel mee als lesdag.

 

Artikel 7 Annuleren les

Als een les geen doorgang kan vinden door ziekte of verzuim van de leerling(e) bestaat er geen recht op inhalen of vergoeding. Indien de docent zelf aangeeft tijd te hebben voor een alternatief moment van de les, zal hij/zij contact opnemen met de leerling.

 

Artikel 8 Absentie docent

Alphense Sterren zal bij ziekte of afwezigheid van een docent zorgen voor een geschikte vervanger. Mocht het niet mogelijk zijn tijdig een geschikte invaller te beschikbaar te hebben, dan zal in overleg met de deelnemer(s) een ander tijdstip voor de les worden afgesproken. Vervanging door een andere docent geeft geen recht op annulering van de les of de lessen.

 

Artikel 9 Overmacht

In geval van overmacht, waardoor lessen niet kunnen plaatsvinden als is gepland, is Alphense Sterren niet verplicht tot restitutie van het lesgeld. Wel is Alphense Sterren verplicht een passende alternatieve oplossing te bieden. Dit kan zijn een inhaalles, een vervangende docent, of bijvoorbeeld in het geval van lockdown online lessen. Voor deze lessen gelden dezelfde voorwaarden als de reguliere lessen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De Alphense Sterren is niet aansprakelijk voor letsel van de leerling opgelopen tijdens of onderweg naar de les. Alphense Sterren is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan door deelnemer meegebrachte eigendommen.

De cursist wordt geacht de apparatuur en instrumenten te gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld en te behandelen als ware deze zijn of haar eigendom. Schade aan de instrumenten, apparatuur, oefenruimte of optreedlocatie welke voorvloeien uit oneigenlijk gebruik wordt op de deelnemer of ouder/verzorger van de deelnemer verhaald.

 

Algemene voorwaarden Alphense Sterren